Donatio Intensivistam

Co je studie AZIQUINE-ICU a proč je důležitá?

Pandemie nového koronaviru covid-19  představuje výzvu pro současnou medicínu a to hned z několika důvodů.  Jednak dochází k rychlému šíření infekce v populaci a navíc vysoké procento pacientů prodělá závažný průběh infekce, a proto potřebují intenzívní péči včetně umělé plicní ventilace.

V současnosti bohužel stále neexistuje léčba, která by byla ověřena podle standardních metodik tzv. medicíny založené na důkazech (evidence based medicine). Naše studie je zaměřena právě na ověření účinnosti dvou v ČR běžně dostupných  léků a sice metodou v klinické praxi nejpřesnější – dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou randomizovanou multicentrickou studií.  

V nejlepších světových centrech běží výzkum zcela nových protivirových léků i vakcín, které budou zásadní pro budoucnost. Nelze ale předpokládat, že by tyto léky byly k dispozici již pro současnou vlnu infekcí COVID-19.

Naopak existuje dobře podložená hypotéza, že by průběh nemoci COVID-19 mohl být ovlivněn léky, které jsou v České republice již dlouho registrovány a používány u jiných nemocí. Jedná se o antimalarikum hydrochlorochin a antibiotikum azitromycin, u kterých byla prokázaná schopnost tlumit množení viru ve zkumavce (in vitro). Nicméně tyto léky nejsou prosty nežádoucích účinků a jejich účinnost u pacientů doposud nebyla přesvědčivě prokázána.

Při současném stavu poznání je třeba akceptovat, že mohou pacientům pomáhat, ale také, že nemusí být účinné a nežádoucími účinky mohou i škodit. Názory expertů se se různí – od těch, co je striktně odmítají, až po ty, kteří je všem pacientům podávají.

Pouhé pozorování stavu pacientů s lékem a bez léku (jak se do současnosti děje) není tou nejlepší cestou, jak poznat, zda-li lék funguje a je-li bezpečný. Osud pacientů totiž ovlivňuje mnoho dalších faktorů – např. jejich přidružená onemocnění, ostatní podané léky, úroveň péče pracovišti, kde je pacient léčen, a mnoho dalších faktorů, které mohou představy o možné účinnosti těchto léků velmi zkreslovat. 

Ale my opravdu potřebujeme vědět, zda tyto léky podávat, nebo ne. Co s tím?

Úvodní slovo zakladetele

Proč si peníze na tuto studii neseženeme jinou cestou?

Vědecké projekty jako je tento jsou normálně hrazeny z tzv. grantů, což jsou veřejné peníze spravované grantovými agenturami, o které se pořádá otevřená soutěž, která trvá cca 6-9 měsíců. To je ale čas, který my v současné chvíli nemáme. Oslovili jsme sice grantové agentury, odbornou společnost a ministerstvo a dokonce se nám ve zrychleném řízení již podařilo získat peníze od grantové agentury Univerzity Karlovy, avšak tyto peníze nezvládnou pokrýt všechny náklady – především drahé testy hladin léků v krvi u zkoumaných pacientů, které samotné činní 42 000 EUR (cca 1 140 000,- Kč). Vzhledem k tomu, že v dohledné době nemůžeme počítat s další finanční podporou od oficiálních institucí, jsou pro nás finanční dary veřejnosti tou nejlepší a nejrychlejší cestou, jak peníze pro provedení studie získat. 

Na co potřebujeme peníze?

Randomizované kontrolované studie jako je ta naše jsou za normálních okolností velmi nákladné, zejména z důvodu časové náročnosti. Díky tomu, že se všichni lékaři v naší studii zřekli nároku na jakoukoliv odměnu, náklady značně poklesly. Rovněž léky do studie poskytla zdarma firma Zentiva a honoráře se vzdal i programátor, elektronického záznamového systému pro pacienty a monitoři dat. Jim patří obrovský dík. Nicméně některé náklady zůstávají.

Patří mezi ně zákonné pojištění pacientů ve studii proti poškození, které stojí několik set tisíc, náklady na speciální vyšetření, nutné pro podrobné sledování pacientů, ochranné pomůcky pro personál, náklady na transport a vyšetření vzorků krve.

Sběr dat, administrativu a přípravu medikace na vytížených  pracovištích bude zajišťovat k tomu speciálně vyškolený personál. Jejich běžné pracovní náklady je uhradit nutno, a pokud to jen trochu půjde, rádi bychom je za jejich práci aspoň symbolicky odměnili.

Event. zbylé finanční prostředky budou použity na podporu rozvoje intenzívní medicíny v souladu se Statutem nadačního fondu – prioritně na projekty boje s infekcí COVID-19

Možnosti finančního příspěvku

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje jméno/název společnosti:

Název účtu:     NADAČNÍ FOND DONATIO INTENSIVISTAM (transparentní účet)

  Číslo účtu:     123 – 1632390267/0100

           IBAN:     CZ1601000001231632390267

Finanční dar si můžete odečíst z daňového základu. Pro vystavení dobropisu nebo darovací smlouvy stačí zaslat Vaše příjmení, jméno, ulici, číslo popisné a PSČ na info@donatio-intensivistam.cz

Podporují nás

cs_CZ